Skip to main content
Kategoria

2013

Bezpieczny załadunek i rozładunek

By 2013

Od wielu lat, pracując w THETA Doradztwo Techniczne, gdzie zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej przy wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu na rynku zarówno profesjonalnym jak i konsumenckim, obserwuję zależność pomiędzy…

więcej

Oznakowanie CLP = Kłopoty?

By 2013

Wejście w życie rozporządzenia 1272/2008/WE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG…

więcej