Skip to main content

§1 Definicje

 1. Regulamin – Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – firma THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34. NIP 7272846660, świadcząca usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługa – usługa dostępu do elektronicznych wydań Kwartalnika Chemicznego Prawo i Wiedza – dostępna w Sklepie Internetowym  będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 6. Towar  rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://thetaconsulting.pl/  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów i Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i określające jej istotne warunki.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy umożliwia zamówienie Towarów i Usług za pośrednictwem sieci Internet. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu zakupów złożenia i realizacji zamówienia, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej https://thetaconsulting.pl/  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Niezależnie od ceny Towaru / Usługi, Klient może ponosić koszt dostawy zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu internetowego. Cena Towaru/Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Towaru / Usługi i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz Zamówienia. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe niezbędne do zakupu Towaru / Usługi oraz przekazywania informacji. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia i świadczenia Usługi: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Towar / Usługa, ilość Towarów / Usług. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) w postaci elektronicznego obrazu (pdf lub jpg). Oświadczenie to uprawnia również Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
 9. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach i marketingu produktów własnych drogą elektroniczną oraz w drodze wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 10. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny i ewentualnie dodatkowych kosztów wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail) potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronie internetowej Sklepu Internetowego odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Usługodawcy tytułem ceny za Towar / Usługę. Datą wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Brak wpłaty jest rozumiany jako rezygnacja Klienta ze Usługi.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy liczy się od dnia zawarcia Umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny towaru / usługi i ewentualnie kosztów jej dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę). Usługodawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§5 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru / usługi z Umową należy składać poczta elektroniczną na adres email Usługodawcy – kontakt@thetaconsulting.pl  
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności na temat rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.
 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Usługi z Umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

§6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma THETA Consulting Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adresy email, nazwa i adres Klienta) zbierane są przez THETA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Usługi, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w innych celach – w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania. . Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w szkoleniu internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje odmową zawarcia tej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Dane osobowe Klientów Administrator przetwarza w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania, z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Przy składaniu Zamówienia na Usługi Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacji Usług. Jednakże w przypadku nie wyrażenia zgodny na powyższe usługa nie będzie mogła być zrealizowana. 
 5. Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
 6. Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od THETA Consulting Sp. z o.o. informacji handlowych.
 7. Zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od THETA Consulting Sp. z o.o. informacji handlowych i marketingu produktów własnych w drodze wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów na stronie internetowej Sklepu Internetowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Data opublikowania regulaminu: 12.04.2022 r.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

THETA Consulting Sp. z o.o.

ul. Żeligowskiego 32/34

90-643 Łódź

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów / usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(rodzaj towaru / usługi, liczba towarów / usług)

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) i data: