Skip to main content

Idea rozporządzenia REACH opiera się na założeniu, iż to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają w sposób szkodliwy na życie ludzi ani na środowisko.

Nie są to wymagania proste, zarówno dla producentów, importerów jak i dalszych użytkowników. Potrzebna jest obszerna wiedza prawnicza i chemiczna, oraz praktyczne doświadczenie, wynikające z wieloletniej pracy, obejmującej różnorodne przypadki.

THETA Consulting jest w stanie sprostać tym wymaganiom dzięki zespołowi wykształconych i doświadczonych ekspertów.

Rejestracja krok po kroku

THETA Consulting oferuje kompleksowe wsparcie dla producentów, importerów i dalszych użytkowników, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zespołu ekspertów. Zarejestrowaliśmy dziesiątki substancji i półproduktów z przeróżnych branż w każdym przedziale tonażowym. Jesteśmy też wyłącznym przedstawicielem dla firm spoza obszaru UE. Prowadzimy wszelkie, przewidziane w rozp. REACH procedury rejestracyjne: rejestrację właściwą substancji i półproduktów w ramach wspólnego przedłożenia oraz indywidualną, w ramach której oferujemy pełną obsługę logistyczną i merytoryczną, m.in. kontakt z Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), analizę i zlecenie koniecznych badań rejestrowanych substancji w konsorcjum, reprezentację firmy jako strona trzecia lub jako wyłączny przedstawiciel, opracowanie, przygotowanie i przedłożenie wszystkich dokumentów rejestracyjnych – w tym także w formacie IUCLID6. Ponadto aktualizujemy dane dla zarejestrowanej już substancji.

Nasz wsparcie podczas rejestracji właściwej nie ogranicza się tylko do przygotowania dokumentacji, ale i do doradztwa przy wyborze najbardziej efektywnej i ekonomicznej ścieżki rejestracji.

W ramach obowiązków wynikających z rozp. REACH oferujemy m.in.:

 • ocenę obowiązków przedsiębiorstwa
 • przeprowadzanie pełnej rejestracji właściwej
 • aktualizację dokumentacji rejestracyjnej
 • wsparcie przy wyborze najbardziej ekonomicznej drogi rejestracji
 • reprezentację firm spoza UE – wyłączny przedstawiciel (OR – Only Representative)
 • informacje o zastosowaniach zidentyfikowanych
 • deklaracje spełniania wymagań rozp. REACH i CLP
 • szkolenia dla pracowników

Najważniejsze prawo chemiczne w UE

REACH to nie tylko obowiązki dla firm związane z rejestracją substancji na terenie UE. Niemniej istotne jest też m.in. przygotowanie informacji dla odbiorców o wyrobach zawierających w swoim składzie substancje SVHC oraz zgłaszanie ich do ECHA, wsparcie firm stosujących substancje wymagające zezwolenia zgodnie z załącznikiem XIV rozporządzenia REACH, zgłoszenia substancji PPORD czy przygotowanie opinii i analiz związanych z wymaganiami REACH.

Nasze doradztwo to, obok wszystkich w/w działań, także pomoc w interpretacji przepisów dotyczących postanowień rozporządzenia REACH, monitorowanie zmian legislacyjnych, przygotowanie pism i odpowiedzi na zapytania prawne oraz przygotowanie wszelkich dokumentów w komunikacji z dostawcami, odbiorcami oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA), komunikację w łańcuchu dostaw, a także przygotowanie odpowiednich dokumentów i zgłoszeń.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • zgłoszenia wyrobów do bazy SCIP
 • zgłoszenia wyrobów zgodnie z art. 7 REACH
 • deklaracje zawartości substancji SVHC
 • analizy i opinie
 • deklaracje zgodności
 • opracowanie scenariuszy narażenia
 • wnioski o udzielenie zezwolenia dla substancji (zał. XIV REACH)
 • ograniczenia i zakazy przy wprowadzaniu do obrotu (zał. XVII REACH)
 • doradztwo bieżące spełnianie obowiązków rozp. REACH

Jedyny taki certyfikat

THETA Consulting, jako jedyna firma doradcza na rynku, przygotowała dla Państwa opcję sprawdzenia zgodności swojego przedsiębiorstwa i/lub produktów z rozp. REACH wraz z możliwością potwierdzenia tej zgodności niezależnym certyfikatem.

Certyfikat zgodności REACH dla firmy i dla produktów*

Unikatowe i jedyne w UE certyfikaty potwierdzające zgodność przedsiębiorstwa oraz produktu z wymaganiami rozporządzenia REACH

dla firm produkcyjnych, importerów, dystrybutorów oraz dalszych użytkowników, którzy podlegają przepisom rozporządzenia REACH.

dla konkretnych produktów wprowadzanych na rynki UE: substancji, mieszanin lub wyrobów podlegających wymaganiom rozp. REACH

REACH compliance confirmed by THETA
Product compliant with REACH confirmed by THETA

Potwierdzenie przez niezależną firmę wypełniania obowiązków nakładanych na Państwa przedsiębiorstwo w odniesieniu do rozporządzenia REACH lub zgodność z wymaganiami rozporządzenia REACH samych dostarczanych produktów.

 • niezależna ocena
 • zgodność z prawem
 • oficjalne potwierdzenie
 • zaufanie klientów
 • zaufanie dostawców
 • przewaga konkurencyjna

 

*„REACH compliance confirmed by THETA” oraz „Product compliant with REACH confirmed by THETA” są zastrzeżonymi słowno-graficznymi znakami towarowymi i podlegają ochronie.

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi ekspertami! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne rozwiązanie dla każdego wymagania.