Skip to main content

Klauzula informacyjna

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643. Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Consulting Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@thetaconsulting.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Dane osobowe przetwarzane są w związku z wysłanym pytaniem za pośrednictwem naszej strony internetowej, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz prowadzenia marketingu usług i towarów własnych

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie THETA Consulting Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane: 

  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne i dostawcom oprogramowania
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw trzecich.

Okres przechowywania danych

W zależności od celu, czas przetwarzania danych jest następujący:

  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dla określonego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu odwołania tej zgody, 
  • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym do dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Firmy stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

Prawa podmiotów danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu: 

  • prawo dostępu do danych i żądania sprostowania niepoprawnych danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem i w innych celach aniżeli zostały zebrane przysługuje prawo żądania usunięcia danych; 
  • w przypadku przetwarzania danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
  • w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych ( Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.: Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania tych danych nie będzie możliwości udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW THETA Consulting Sp. z o.o. zostały określone w Polityce Prywatności