Skip to main content
Aktualności

21 ATP do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

By 18 stycznia, 2024No Comments

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pojawiło się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego część 3 załącznika VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zwane 21 ATP.

Powodem wydania kolejnej zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 były wnioski o wprowadzenie lub zaktualizowanie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji.

Na szczególną uwagę zasługują między innymi:

  • aldehyd cynamonowy [Nr indeksowy 606-155-00-6], któremu nadano klasyfikację zharmonizowaną w zakresie działania uczulającego na skórę, precyzując również specyficzne stężenie graniczne.
  • 1,2-benzoizotiazolin-3-on (BIT) [Nr indeksowy 613-088-00-6], dla którego zaostrzono klasyfikację i zmniejszono specyficznego stężenie graniczne. Obowiązujące dotychczas specyficzne stężenie 0,05 % dla działania uczulającego na skórę kategorii 1A zostało obniżone do wartości 0,036 %. Komisja doprecyzowała również współczynniki toksyczności ostrej dla tego komponentu. Zmiana w klasyfikacji BIT może mieć wpływ na klasyfikację innych mieszanin.
  • substancje czynne w produktach biobójczych, np. transflutryna (ISO) [Nr indeksowy 607-223-00-8], klotianidyna (ISO) [Nr indeksowy 613-307-00-5] czy alkohol benzylowy [Nr indeksowy 603-057-00-5], dla których zmieniono klasyfikacje.
  • ołów w postaci proszku i w postaci litej, dla którego zmodyfikowano istniejącą klasyfikację toksyczności w stosunku do organizmów wodnych.

Powyżej zaprezentowano jedynie wybrane pozycje z rozporządzenia (UE) 2024/197. Czas na wdrożenie wszelkich zmian nakładanych przez ten akt prawny oraz dostosowanie dokumentacji, a także oznakowania przypada na 1 września 2025 r. Dostawcy mogą jednak przed tą datą klasyfikować, znakować i pakować substancje oraz mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Źródło>>>