Skip to main content
Aktualności

SZKOLENIE ONLINE: Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP

By 23 stycznia, 2023No Comments

Rozporządzenia REACH i CLP są najważniejszymi przepisami w Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów. Określają szereg obowiązków jakim muszą sprostać producenci, importerzy, dalsi użytkownicy czy dystrybutorzy substancji, mieszanin i wyrobów, zanim udostępnią produkty w łańcuchu dostaw. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania wewnętrznego rynku oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przepisy są weryfikowane i podlegają wielu zmianom.

Rozporządzenie CLP jest modyfikowane poprzez kolejne poprawki tzw. ATP, które mają dostosować przepis do postępu naukowo-technicznego. 17 grudnia 2022 r. weszło w życie 17 ATP, kolejna – 18sta poprawka zacznie obowiązywać 1 grudnia bieżącego roku, a już trwają prace nad 19 ATP, które wprowadzi m.in. nowe klasy zagrożeń.

Załącznik II REACH, zmieniony rozporządzeniem 2020/878/UE, zaczął obowiązywać od 1 stycznia bieżącego roku, co oznacza, że obecnie wszystkie karty charakterystyki powinny być dostosowane do jego zapisów. Ponadto rozporządzenie REACH nakłada obowiązki na Europejską Agencję Chemikaliów, m.in. co do weryfikacji i publikacji listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, czyli SVHC, dwukrotnie w ciągu roku. Z dniem 17 stycznia kolejnych 9 niebezpiecznych substancji dodano do listy. Pojawienie się chemikaliów na liście generuje dodatkowe obowiązki dla dostawców. Przede wszystkim opracowanie i dostarczenie karty charakterystyki, zanim substancje zostaną wprowadzone do obrotu, a także konieczność przekazania informacji

w łańcuchu dostaw informacji objętych art. 33 REACH oraz raportowania do bazy SCIP, jeśli staną się składnikami wyrobów.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzeń REACH i CLP, na którym omówimy wymagania prawne, zmiany i ich wpływ na działalność przedsiębiorców oraz konieczność podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia zgodności przepisami.