Skip to main content
Aktualności

Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1328 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia REACH w zakresie stosowania silikonów

By 21 maja, 2024No Comments

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4), dekametylocyklopentasiloksanu (D5) i dodekametylocykloheksasiloksanu (D6).

Wprowadzone zmiany są wynikiem prac Komitetów SEAC i RAC oraz ich opinii na temat właściwości D4, D5 i D6. Substancje te budzą szczególne obawy w odniesieniu do środowiska, jeżeli są obecne w produktach konsumenckich i profesjonalnych, które są uwalniane do wód i powietrza.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r. wprowadza ograniczenia w zakresie stosowania silikonów oktametylocyklotetrasiloksanu (D4), dekametylocyklopentasiloksanu (D5) i dodekametylocykloheksasiloksanu (D6) między innymi w określonych produktach chemicznych oraz kosmetycznych.
Silikony D4, D5 i D6 nie mogą być wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku jako:

  • substancja w jej postaci własnej,
  • składnik innych substancji lub
  • w mieszaninach w stężeniu równym lub przekraczającym 0,1 % wagowo danej substancji.

Źródło>>>